top of page

NGÔ NGỌT - BẮC GIANG

Địa điểm: xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, Bắc Giang

Thời gian thực hiện: 01 vụ, từ tháng 9/2022-1/2023

Giống cây: Ngô ngọt

Quy mô: 7.500 m2 (đối chứng: 7.500 m2)

Số hộ tham gia: 21 hộ (mỗi hộ 01 sào)


Đánh giá so sánh sử dụng PGP và đối chứng

STT

Sử dụng PGP

Đối chứng

Bắp ngô

1,5kg/3 bắp

1kg/3 băp

Lá dày và xanh hơn

Lá mỏng

Thân

Cây sinh trưởng khỏe, đồng đều, tốc độ sinh trưởng nhanh

Cây nhỏ hơn so với sử dụng phân bón lá PGP

Sức đề kháng

Tăng khả năng chống chịu sâu bệnhNgô ngọt có sử dụng phân bón lá Plantagreenpower (PGP) cho bắp to, các hạt đều và bóng hơnNgô ngọt có sử dụng phân bón lá Plantagreenpower (PGP) tăng trung bình 2 lạng/bắp so với đối chứngComments


MÔ HÌNH PGP

bottom of page