top of page
litter_life.jpeg

Phân bón lá

Plantagreenpower (PGP)

Phân bón hữu cơ

TENABIO XANH

 • Tờ rơi (Tiếng Việt)

 • Leaflet (English)

 • Folhetos (Portuguese)

Phân bón hữu cơ

TENABIO RB

 • Tờ rơi (Tiếng Việt)

 • Leaflet (English)

 • Folhetos (Portuguese)

Chế phẩm vi sinh

EMORI

 • Tờ rơi (Tiếng Việt)

 • Leaflet (English)

 • Folhetos (Portuguese)

Thức ăn bổ sung

ANIMAXX ZOO

 • Tờ rơi (Tiếng Việt)

 • Leaflet (English)

 • Folhetos (Portuguese)

Nước rửa chuồng trại

GREENSCEPT

 • Tờ rơi (Tiếng Việt)

 • Leaflet (English)

 • Folhetos (Portuguese)

bottom of page