top of page

HOA CÚC - LÂM ĐỒNG

Giống cây: Cúc đóa

Địa điểm: xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Thời gian: tháng 6/2020

Đơn vị theo dõi: Chi cục BVTV tỉnh Lâm Đồng

Phân bón lá Plantagreenpower (PGP) được phun 3 lần/vụ vào các thời điểm sau:

- Khi cây cao khoảng 25 cm

- Sau đó phun nhắc lại 15 ngày/lần


Kết quả theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu trên hoa cúc:

​Chỉ tiêu

Sử dụng PGP

Đối chứng

Đường kinh hoa (cm)

6,52

6,49

Chiều dài cánh hoa (cm)

5,38

5,330

Chiều dài cành khi thu hoạch (cm)

85,90

80,64

Tổng số cành hoa thu hoạch (cành). Trong đó:

660.000

660.000

- Cành loại 1

191.400

184.800

- Cành loại 2

323.400

310.200

- Cành loại 3

145.200

165.000

Bội thu năng suất

Tăng 6.600 cành loại 1

Tăng 13.200 cành loại 2

Tổng thu (đồng)

858.000.000

840.840.000

Tổng chi (đồng)

244.650.000

244.650.000

Lợi nhuận (đồng)

613.350.000

596.190.000

Chênh lệch

17.160.000

Ghi chú: Mức lợi nhuận của mô hình trình diễn là chưa trừ chi phí sử dụng phân bón Plantagreenpower (PGP); Giá bán hoa cành loại 1: 2.000đ/cành; cành loại 2: 1.200đ/cành; cành loại 3: 600đ/cành.


- Đánh giá cảm quan: cây sinh trưởng, phát triển tốt, lá xanh và dày hơn; cành hoa to, cứng, dài, màu sắc tươi hơn và hoa bền (lâu tàn) hơn 2-3 ngày so với đối chứng.


- Hiệu quả kinh tế:

STT

Nội dung

Dùng PGP

Đối chứng

1

Tổng chi (đồng)

247.530.000

244.650.000

Giống

98.000.000

98.000.000

Phân bón gốc

50.250.000

50.250.000

Phân bón lá PGP

2.880.000

Thuốc BVTV

26.400.000

26.400.000

Công lao động

70.000.000

70.000.000

2

Năng suất thực tế (cành/ha)

660.000

660.000

Giá bán (2.000đ/cành)

191.400

184.800

Giá bán (1.200đ/cành)

323.400

310.200

Giá bán (600đ/cành)

145.200

165.000

3

Tổng thu (đồng)

858.000.000

840.840.000

4

Lợi nhuận (đồng)

610.470.000

596.160.000

5

Chênh lệch

14.310.000

(Dữ liệu được trích từ Báo cáo thực hiện mô hình của Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh lâm Đồng)


Video tại Lâm Đồng:Comentarios


MÔ HÌNH PGP

bottom of page