top of page

Ưu thế vượt trội khi sử dụng phân bón lá với cây thuốc lá tại Viện thuốc lá Cao Bằng

Kết quả ở lần phun thứ 3 , với diện tích điện tích thí nghiệm gần 1,5ha trên cây thuốc lá tại Viện Thuốc lá Cao Bằng đã cho kết quả đáng kinh ngạc


Các chỉ số về mặt cảm quan khi sử dụng phân bón lá Plantagreenpower PGP và Tenabio PGP đều có lá xanh hơn, dày hơn, bản lá dài hơn to hơn với đối chứng.Phân bón sử dụng thí nghiệm: Plantagreenpower PGP và Tenabio PGP

Hộ gia đình làm thí nghiệm: Hoàng Thị Duyên và Nông Viết Hà.
Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Địa điểm: Bản Ven, Yên Thế, Bắc Giang Thời gian: Tháng 9/2022 - Tháng 2/2023 5 hộ gia đình được lựa chọn, sử dụng phân bón lá Plantagreenpower PGP với lượng dùng 3kg/ha/lần bón, bón 2 lần/vụ cách nhau

bottom of page